Diecezja Rzeszowska

Subskrybuje zawartość
"Wierzę w Syna Bożego" - hasło obecnego Roku Duszpasterskiego
Zaktualizowano: 1 godzina 42 min. temu

Dożynki diecezjalne

ndz., 08/31/2014 - 16:28

31 sierpnia br. o godz. 11.00 na placu przed katedrą rzeszowską rozpoczęły się diecezjalne dożynki. Do Rzeszowa przybyło ponad sto delegacji z wieńcami, bardzo często w regionalnych strojach. Program obejmował część artystyczną przygotowaną przez parafian z Lipinek oraz Mszę św. o godz. 12.00, której przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Ordynariusz diecezji rzeszowskiej wygłosił homilię, w której m.in. podkreślił potrzebę współpracy z Bogiem w budowaniu świata przyjaznego człowiekowi. Nad całością przebiegu uroczystości czuwał ks. Jerzy Uchman - diecezjalny duszpasterz rolników. (foto-tn)

Słowo biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

ndz., 08/31/2014 - 07:55

TAK – DLA POKOJU I ROZWOJU NARODÓW!
NIE DLA WOJNY I ZABIJANIA!
Słowo biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry
w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Umiłowani Bracia i Siostry!
Od Jasnogórskiego Tronu Maryi kierujemy do Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami słowo pasterskie z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Była ona straszliwym doświadczeniem dwudziestowiecznej Europy i świata. Pochłonęła dziesiątki milionów istnień ludzkich, odcisnęła się na losach narodów i państw. Stała się początkiem wieloletniego czasu przemocy, bezprawia i bezsilności, straty najbliższych oraz utraty Ojczyzny. II wojna światowa ujawniła otchłań zła, do jakiego zdolne są zbrodnicze ideologie i systemy polityczne, które odwróciły się od Boga, przekreślając Jego prawa. Z drugiej zaś strony ukazała też piękno i siłę ludzkiego ducha, czerpiącego często swą siłę ze źródeł wiary: gotowość do poświęceń w imię niezbywalnego prawa narodów do życia w wolności, stawanie w obronie wartości, które kształtowały drogę pokoleń, czynne przeciwstawianie się dyktatowi zła.
Papież Benedykt XVI zachęcał nas: „Musimy pamiętać o dramatycznych wydarzeniach, które zapoczątkowały jeden z najstraszliwszych konfliktów w dziejach, który spowodował dziesiątki miliony ofiar i przyniósł tak wielki ogrom cierpień umiłowanemu narodowi polskiemu. Konflikt, w czasie którego doszło do tragedii Holokaustu i zagłady innych zastępów niewinnych istot”.

1. Los zwyciężonych, lecz niepokonanych
Polska jako pierwsza doświadczyła tragedii i skutków tej wojny. We wrześniu 1939 roku dwaj najeźdźcy, dokonując czwartego rozbioru Rzeczypospolitej, nie tylko odebrali nam wolność, ale zaczęli też burzyć utrwalony porządek życia, dając pierwszeństwo sile przed prawem, moralnemu bezładowi przed porządkiem chrześcijańskich zasad, narzucając bezbożną ideologię narodowego socjalizmu i ateistycznego komunizmu.
Nie sposób ustalić liczby ofiar rozpętanego wtedy na terytorium Rzeczypospolitej misterium iniquitatis – misterium nieprawości. Jego symbolami stały się Katyń i Auschwitz, miejsca, gdzie w szczególny sposób objawiła się bezwzględność zła, nienawiści i pogardy dla człowieka. W okupowanej Rzeczypospolitej rozpoczął się czas zaprogramowanego ludobójstwa, które w szczególnie tragiczny sposób dotknęło Żydów. Był to okres eksterminacji różnych grup społecznych, w pierwszym rzędzie kapłanów i inteligencji, czas terroru, więzień, egzekucji, wywózek, negacji praw obywatelskich, niepewności jutra, trudności codziennego życia.
Mimo tych strasznych doświadczeń rozpoczął się wtedy także czas heroicznych zmagań o wolność. Tysiące naszych braci i sióstr wkroczyło na trudną, znaczoną ofiarami drogę, która miała doprowadzić do odzyskania Polski Niepodległej. Była to droga zwyciężonych, ale niepokonanych. Szedł nią Rząd Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, ukazując światu, że państwo polskie ciągle istnieje, i Polskie Państwo Podziemne, które w okupowanej Ojczyźnie stworzyło sprawnie i skutecznie działające konspiracyjne struktury życia narodu. Ku upragnionej wolności prowadził żołnierski, ofiarny czyn Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, także czyn żołnierzy, którzy swoją drogę do Polski zaczęli nad Oką. Na tej drodze Warszawa rozegrała samotny bój w dniach sierpniowego i wrześniowego Powstania 1944 roku. W ten sposób naród dał dowody, że gotów jest do największych poświęceń dla odzyskania i utrwalenia niepodległości.
Tamten wojenny czas ukazał heroizm świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego, który ofiarował swoje życie za nieznanego brata, a także świadectwo dane Bogu i Polsce przez błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej i przez wielu innych naszych Braci i Sióstr, wiernych Chrystusowi, Jego Ewangelii i Kościołowi.

2. Po wojnie
Kres II wojny światowej nie rozpalił nad Polską jutrzenki wolności. Nowy powojenny porządek zadekretowany przez zwycięskie mocarstwa włączył Polskę do bloku państw podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu. Emigracyjną tułaczkę rozpoczęli żołnierze polskiej wolności, ci spod Monte Cassino, spod Ankony, ze zwycięskiego pochodu brygady gen. Stanisława Maczka – żołnierze, których zdradził świat. W więzieniach poniosło śmierć wielu bohaterów Polski Niepodległej, skazanych za ofiarną służbę Ojczyźnie, zwłaszcza tak zwanych Żołnierzy Wyklętych.
Tak jak w chwili zagrożenia Ojczyny w 1920 roku, tak również po 1945 roku z Jasnej Góry rozlegał się apel biskupów polskich w obronie narodu, któremu odebrano prawo do stanowienia o wspólnym dobru, jakim jest wolna, niepodległa Polska. Umacniali oni nadzieję i wiarę w zwycięstwo za przyczyną Królowej Polski. Pośród nich ze szczególną mocą rozbrzmiewał głos Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przewodnika Kościoła i Narodu.
Później Polska i świat usłyszały słowa Jana Pawła II wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa: „Nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie”. I przyszedł wreszcie czas wolności. Ofiarnym trudem pokoleń, zaufaniem nadziei, zawierzeniem polskich dróg Chrystusowi i Jego Matce, scalone zostało pęknięte we wrześniu 1939 roku ogniwo polskiej wolności i niepodległości. Nawiązywał do tego Święty Jan Paweł II w liście w 50. rocznicę bitwy o Monte Cassino: „My Polacy nie mogliśmy uczestniczyć bezpośrednio w tym procesie odbudowy Europy, który został podjęty na Zachodzie. Zostaliśmy z gruzami własnej Stolicy. Znaleźliśmy się, jako alianci zwycięskiej koalicji, w sytuacji pokonanych, którym narzucono na czterdzieści lat dominację ze Wschodu, w ramach bloku sowieckiego. Tak więc dla nas walka nie skończyła się w roku 1945. Trzeba ją było podejmować wciąż na nowo”.

3.Wołanie o pokój dzisiaj
Czy dzisiaj – po dwudziestu pięciu latach życia w wolności – pamiętamy o trudzie drogi, która do niej prowadziła? Czy pamiętamy o poniesionych przez naród ofiarach? Jest to naszą święta powinnością. „Nie można dopuścić do tego, ażeby w Polsce, zwłaszcza w Polsce współczesnej, nie zostało odtworzone martyrologium Narodu polskiego” (Jan Paweł II, List w 50. rocznicę bitwy o Monte Cassino, 1994).
Ten obowiązek winien nas skłaniać do przebaczenia, które jest niezbędnym warunkiem zaistnienia pokoju. Nie można rozpocząć żadnego procesu pokojowego, jeżeli w ludziach nie dojrzeje postawa szczerego przebaczenia: „Bez niego stare rany będą nadal krwawić, podsycając w kolejnych pokoleniach zawziętą nienawiść, która jest źródłem zemsty i wciąż nowych zniszczeń. Udzielenie i przyjęcie przebaczenia to nieodzowny warunek wspólnego dążenia do prawdziwego i trwałego pokoju” (Orędzie Jana Pawła II na XXX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1997 r.). Święty Jan Paweł II podkreślał, że przebaczenie jest szczególnym rodzajem miłości, koniecznym dla życia w pokoju.
Pokój jest naszym obowiązkiem, do którego trzeba się wychowywać. Chociaż już kilka pokoleń Polaków żyje, nie mając bezpośredniego doświadczenia wojny, to jednak przygotowywanie kolejnych generacji do życia w pokoju winno być nieustannie pragnieniem tak rodzin, jak i tych, którzy mają wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. Niezbędnymi warunkami zaistnienia pokoju jest poszanowanie praw człowieka, szacunek dla wolności, w tym wolności religijnej i wolności sumienia, rozwój, solidarność oraz dialog. Ojciec Święty Franciszek dodał do tej listy braterstwo.
W ostatnich tygodniach wołanie: „Tak – dla pokoju i rozwoju narodów, nie – dla wojny i zabijania” nabiera nowego znaczenia. Na kontynencie europejskim, na ukraińskiej ziemi, z którą tak mocno wiąże nas historyczna pamięć, trwa niewypowiedziana wojna. Giną żołnierze i ludność cywilna, cierpią rodziny, serca ludzkie ogarnia nienawiść. Wydarzenia te, godzące w prawo narodów do wyboru własnej drogi, budzą uzasadniony niepokój także o przyszłość naszej Ojczyny. Oczekujemy podjęcia skutecznych działań, które mogłyby pokojowymi środkami zahamować tragedię wojny.
Na ogarnięte wojną i działaniami terrorystycznymi ziemie naszych sąsiadów kierujemy z Jasnej Góry Zwycięstwa przesłanie pokoju, które przynosi człowiekowi Chrystus. To On zburzył mur wrogości rozdzielający ludzi (por. Ef 2,14). My sami już kilkakrotnie, jako wspólnota katolickiej wiary, podejmowaliśmy trud burzenia takich murów wrogości i nienawiści, czego przykładem jest List biskupów polskich do biskupów niemieckich: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – z listopada 1965 roku, będący zachętą do oczyszczenia pamięci historycznej, do wyznania win i torowania drogi ku pojednaniu.

Umiłowani Siostry i Bracia!
Przywołując 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pragniemy – jako ludzie wiary – powierzyć Chrystusowi wielką sprawę pokoju. Jesteśmy bowiem przekonani, że „autentyczny i trwały pokój nie jest owocem jedynie koniecznych umów politycznych i zgody pomiędzy jednostkami i narodami, ale jest darem Boga dla tych, którzy Jemu się oddają i z pokorą oraz wdzięcznością przyjmują światło Jego miłości” (Jan Paweł II przed modlitwą Anioł Pański, 16 marca 2003 r.).
Święty Papież Polak uczył, że „modlitwa o pokój nie jest elementem wtórnym, ‘następującym po’ wysiłkach na rzecz pokoju. Przeciwnie, jest ona sercem usiłowań zmierzających do budowania pokoju w porządku, w sprawiedliwości i wolności.
Modlić się o pokój znaczy otworzyć ludzkie serce, by mogła je napełnić ożywcza moc Boga. Swoją łaską Bóg może sprawić otwarcie się na pokój tam, gdzie wydają się istnieć jedynie przeszkody i egoistyczne zamknięcie się w sobie; może umocnić i poszerzyć solidarność rodziny ludzkiej mimo długiej historii podziałów i walk.
Modlić się o pokój oznacza prosić o sprawiedliwość, o zaprowadzenie odpowiedniego porządku wewnątrz państw i w stosunkach pomiędzy nimi; oznacza też prosić o wolność, szczególnie o wolność religijną, która jest fundamentalnym, osobistym i cywilnym, prawem każdej osoby.
Modlić się o pokój znaczy błagać o łaskę przebaczenia od Boga, a zarazem o wzrost odwagi dla każdego, kto ze swej strony pragnie wybaczać zniewagi, jakich doznał” (Orędzie Jana Pawła II na XXXV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 r.).
Katedra pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach będzie w niedzielę 31 sierpnia szczególnym miejscem modlitwy o pokój. Przewodniczący Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec odprawią tam Mszę świętą o godz. 18.00. Po jej zakończeniu – w pobliżu Radiostacji Gliwickiej, gdzie żołnierze SS dokonali prowokacji w przeddzień wybuchu II wojny światowej – wspólnie o pokój będą się modlić katolicy, protestanci i wyznawcy religii mojżeszowej. Natomiast 1. września u grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie modlić się będą kardynałowie Reinhard Marx z Niemiec i metropolita warszawski Kazimierz Nycz.
W tym dniu prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie w intencji pokoju uczynków pokutnych: postu, modlitwy i jałmużny.
Wpatrzeni w Jasnogórski Wizerunek Matki naszego Zbawiciela, ku Maryi kierujemy pokorną modlitwę: Królowo Pokoju, zanieś twojemu Synowi naszą modlitwę w intencji Ojczyny i jej wolności, w intencji przeżywającego trudny czas narodu ukraińskiego, w intencji wszystkich ludzi cierpiących na Bliskim Wschodzie.
Z Jasnej Góry błogosławimy wszystkim modlącym się o pokój, o pojednanie i braterstwo, i powtarzamy: „tak – dla pokoju i rozwoju narodów, nie – dla wojny i zabijania!”.

Podpisali: Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze

Częstochowa, dnia 26 sierpnia 2014 roku
Za zgodność:
+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2014/2015

pt., 08/29/2014 - 16:30
Start 01/09/2014 10:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 01/09/2014 10:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

1 września br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku odbędzie się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 od Mszy św. pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Inauguracja zostanie połączona z poświęceniem i oddaniem do użytku nowo wybudowanego pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego w Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku.

Kongregacja katechetyczna

pt., 08/29/2014 - 16:01

29 sierpnia br. o godz. 9.00 w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie odbyła się kongregacja katechetyczna, która zgromadziła księży z północnej części diecezji rzeszowskiej. W tym samym czasie w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie spotkali się katecheci świeccy. Gościem obydwóch kongregacji był ks. dr hab. Paweł Mąkosa – kierownik Katedry Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej KUL. Ksiądz Mąkosa zastanawiał się czy w szkole powinna mieć miejsce katechizacja czy ewangelizacja. Katechizacja zakłada kontakt z człowiekiem wierzącym, który pragnie zdobyć wiedzę religijną. Ewangelizacja obejmuje tych, którzy nie słyszeli jeszcze Ewangelii. Zdaniem Prelegenta wybierając między katechizacją i ewangelizacją należy uwzględnić konkretne sytuacje uczniów. Jedni wymagają ewangelizacji inni katechizacji.
Pierwszej części spotkania w Domu Diecezjalnym Tabor przewodniczył bp Edward Białogłowski, który następnie uczestniczył w kongregacji katechetów świeckich. Drugiej części przewodniczył bp Jan Wątroba. W spotkaniu uczestniczył także bp Kazimierz Górny. Na zakończenie kongregacji ks. dr Marek Winiarski z Wydziału Katechetycznego Kurii podał ogłoszenia związane z nowym rokiem katechetycznym zwracając uwagę na takie wydarzenia jak wspólna pielgrzymka maturzystów czy rekolekcje szkolne. Z kolei kanclerz Kurii – ks. dr Jerzy Buczek – przedstawił komunikaty duszpasterskie i organizacyjne związane z najbliższymi miesiącami. Dla Kościoła w Polsce będzie to okres coraz intensywniejszych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Biskup rzeszowski Jan Wątroba podsumowując spotkanie zachęcił kapłanów do gorliwej pracy duszpasterskiej. Kongregacja dla księży z południowej części diecezji odbędzie się 30 sierpnia w Jaśle.(tn)

50 lat od śmierci bł. Władysława Findysza

sob., 08/23/2014 - 16:08

Nadzwyczajną sesją rady gminy Nowy Żmigród rozpoczęły się obchody związane z 50. rocznicą śmierci bł. Władysława Findysza – proboszcza w Nowym Żmigrodzie w latach 1942-1964. W sesji wzięli udział biskupi: Jan Wątroba, Edward Nowak, Kazimierz Górny i Edward Białogłowski. Goście zwrócili uwagę na wystąpienie wójta gminy Nowy Żmigród - Krzysztofa Augustyna, w którym ujawnił swoją fascynację postacią ks. Findysza. Zebrani na sesji wysłuchali także dwóch referatów. Pochodzący z Nowego Żmigrodu michalita ks. Bogusław Turek - podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przybliżył problematykę postępowań kanonizacyjnych z szczególnym uwzględnieniem męczenników. Ksiądz Sławomir Zych - wykładowca historii na KUL przybliżył działania ks. Findysza na rzecz współpracy z mniejszościami etnicznymi i wyznaniowymi. Spotkanie podsumowali biskupi: Edward Nowak, Jan Wątroba i Kazimierz Górny. Po oficjalnym zamknięciu sesji zebrani przeszli na rynek w Nowym Żmigrodzie. Na ustawionej w północnej części rynku scenie przygotowano ołtarz polowy. Mszy św. przewodniczył abp Edward Nowak. Obok uczestniczących w sesji biskupów Mszę św. koncelebrował bp Jan Niemiec – biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej na Ukrainie oraz około 60 kapłanów. Ponadto około 20 kapłanów reprezentowało kapituły: katedralną, kolegiacką z Biecza i kolegiacką z Jasła. Na początku Mszy św. biskup rzeszowski Jan Wątroba odczytał list od papieża Franciszka. Ojciec Święty przypominając męczenników: Wojciecha i Stanisława, Maksymiliana Kolbego, Edytę Stein i Władysława Findysza, podkreślił potrzebę odwagi i konsekwencji w kroczeniu drogą wiary. Biskup Wątroba odczytał ponadto dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach w Sanktuarium bł. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie. Homilię wygłosił dziekan dekanatu Nowy Żmigród – ks. Zygmunt Kudyba. Po Komunii św. głos zabrał proboszcz parafii w Nowym Żmigrodzie - ks. Henryk Maguda. Były to głównie słowa podziękowania. Przedstawiciele parafii złożyli życzenia obchodzącemu 25-lecie kapłaństwa ks. Bogusławowi Turkowi. Po litanii do bł. Władysława Findysza, którą odczytał Biskup Ordynariusz, zawierzając Błogosławionemu całą diecezję rzeszowską, abp Nowak udzielił, na mocy specjalnego zezwolenia, papieskiego błogosławieństwa. (tekst i foto - tn)

Zmarł śp. Ks. kan. Ryszard Ozga, proboszcz w Pstrągowej

pt., 08/22/2014 - 12:55

W piątek, 22 sierpnia, zmarł śp. Ks. kan. Ryszard Ozga, proboszcz w Pstrągowej.

Eksporta w sobotę, 23 sierpnia, o godz. 17.00 w Pstrągowej
Pogrzeb w niedzielę, 24 sierpnia, o godz. 15.00 w Pstrągowej

Ks. Kanonik Ryszard Ozga, ur. 17.05.1953 - Jeżowe, syn Piotra i Zofii Drelich. Zdał maturę w 1972 w LO w Rudniku, studia teologiczne odbył w latach 1972-1978 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze w Przemyślu 04.06.1978 r. z rąk Ks. Bpa Ignacego Tokarczuka.

Pracował jako wikariusz w parafiach:
Dubiecko, 01.07.1978 - 30.06.1980
Strzyżów, 01.07.1980 - 31.07.1983
Ustrzyki Dolne, 01.08.1983 - 30.06.1985
Rzeszów - NSPJ, 01.07.1985 - 01.07.1986
Krosno-Fara, 01.07.1986 - 01.11.1987

Następnie jako proboszcz pracował w parafiach:
Desznica, 02.11.1987 - 03.09.1992
Pstrągowa, 04.09.1992 - 22.08.2014 r.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Zmarła śp. Edwina Ryś, matka śp. Ks. Stanisława Rysia, proboszcza w Harcie

czw., 08/21/2014 - 08:29

Zmarła śp. Edwina Ryś, matka śp. Ks. Stanisława Rysia, proboszcza w Harcie. Pogrzeb w piątek, 22 sierpnia, o godz. 15.00 w Krasnem k. Rzeszowa.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie!

Zmarł śp. ks. kan. Tadeusz Rajchel, emerytowany proboszcz w Woli Rusinowskiej

wt., 08/19/2014 - 11:50

Śp. ks. Tadeusz Rajchel urodził się 20 września 1929 roku w Malinówce (diec. przemyska). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w WSD w Przemyślu 1950-1956. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 maja 1956 roku. Jako wikariusz pracował w Chmielniku (1956-1957), w Malawie (1957), w Radymnie (1957-1958), w Majdanie Królewskim (1958-1959). Jako proboszcz posługiwał w parafiach: Rybotycze (1959-1970), Sieniawa (1970-1974), Wola Rusinowska (1974-2005). W roku 2005 przeszedł na kapłańską emeryturę. Był kanonikiem honorowym w Opatowskiej Kapitule Kolegiackiej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 20 sierpnia w parafii Huta Komorowska. Msza św. żałobna o godz. 10.00. Następnie przewiezienie ciała do parafii Malinówka (diec. przemyska). Msza św. pogrzebowa w parafii Malinówka o godz. 15.00. Następnie złożenie ciała na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Zaproszenie do Nowego Żmigrodu

pon., 08/18/2014 - 19:16

23 sierpnia br. w Nowym Żmigrodzie odbędą się uroczystości związane z 50. rocznicą męczeńskiej śmierci bł. Władysława Findysza - proboszcza w Nowym Żmigrodzie w latach 1942 - 1964. Pierwszym punktem uroczystości będzie sympozjum o godz. 9.30. Referaty wygłoszą: ks. dr Bogusław Turek z Nowego Żmigrodu, podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Drugi referat przedstawi ks. dr Sławomir Zych, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Po wykładach wystąpi zespół Magurzanki działający przy Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie. O godz. 11.00 rozpocznie się Msza św., której przewodniczył będzie biskup rzeszowski Jan Wątroba. Po Mszy św. odbędzie się nabożeństwo poświęcone bł. Władysławowi Findyszowi.
Z okazji rocznicy śmierci ks. Findysza Biskup Rzeszowski napisał do diecezjan specjalny list, w którym zwrócił uwagę, że "...bł. ks. Władysław Findysz jest dla wspólnoty wiernych przykładem miłości do Boga i Kościoła. Swoją postawą uczy, że niezależnie od czasu i okoliczności, trzeba konsekwentnie wyznawać wiarę i postępować według zasad moralnych, że trzeba być katolikiem aktywnym, wiernym obowiązkom chrześcijańskim i obowiązkom stanu, że należy bronić prawa Bożego, czasem nawet wbrew utartym zwyczajom, zakusom polityków, czy tzw. politycznej poprawności. Przypomina on też o spoczywającym na każdym wierzącym obowiązku świętości". (tn)

Program uroczystości 50 - lecia śmierci
bł. Ks. Władysława Findysza , kapłana- męczennika
Nowy Żmigród 23 sierpnia 2014 r.

9.30 - rozpoczęcie uroczystości
- Otwarcie nadzwyczajnej Sesji Gminy - Pan Wójt Krzysztof Augustyn
- I referat wygłosi Ks. Dr Bogusław Turek z Rzymu - podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
Temat referatu :
„ Elementy konstytutywne męczeństwa w postępowaniu kanonizacyjnym”
- Występ Zespołu Śpiewaczego „MAGURZANKI” działającego przy Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie
- II referat wygłosi Ks. Dr Sławomir Zych z Lublina- Katolicki Uniwersytet Lubelski
Temat referatu:
„ Troska o mniejszości etniczne i wyznaniowe w posłudze bł. Ks. Władysława Findysza”
- Słowo podsumowujące – J.E. Ks. Abp Edward Nowak- rodak żmigrodzki, uczeń bł. Ks. Władysława Findysza

11.00 - Uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele parafialnym , Sanktuarium bł. Ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie
- Modlitwa przy sarkofagu bł. Ks. Władysława
- Ucałowanie relikwii błogosławionego

Na zdjęciu obraz z kościoła w Desznicy przedstawiający ks. Wł. Findysza obok figury Matki Bożej Fatimskiej.

Kolejna pielgrzymka Podkarpacką Drogą św. Jakuba

pon., 08/18/2014 - 18:54

17 sierpnia br. blisko trzydzieści osób przeszło częścią Podkarpackiej Drogi św. Jakuba z Rzeszowa do Ropczyc. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie, której przewodniczył ks. prof. Kazimierz Bełch - wykładowca w seminarium duchownym w Przemyślu i duszpasterz turystów archidiecezji przemyskiej. Po Mszy św. pielgrzymi ruszyli w kierunku Bzianki, Iwierzyc i przez Górę Ropczycką doszli do ropczyckiej fary. Trasa wyniosła 35 km. Organizatorem pielgrzymki jest Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Bożego Grobu w Przeworsku. (tn)

Rekolekcje kapłańskie w Międzywodziu

pon., 08/18/2014 - 09:53
Start 06/10/2014 17:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 06/10/2014 17:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

Ojcowie salwatorianie zapraszają duchownych na rekolekcje kapłańskie do Międzywodzia. Data rozpoczęcia: poniedziałek, 06 października 2014 godz. 17:00. Data zakończenia: piątek, 10 października 2014 godz. 13:00. Miejscowość: Międzywodzie (wyspa Wolin, woj. zachodniopomorskie). Organizator: Salwatorianie. Dom Zakonno-Rekolekcyjny. Kontakt: tel. 91 381 38 04, 505 940 685, email: sdsmiedzywodzie@gmail.com. Prowadzący: o. Stanisław Demski CSSR, redemptorysta, misjonarz - rekolekcjonista

Modlitwa za prześladowany Kościół

pon., 08/18/2014 - 09:47
Start 26/08/2014 23:50 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 26/08/2014 23:50 Strefa czasowaEurope/Warsaw

Decyzją Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dzień 26 sierpnia 2014 r. został ustanowiony Dniem Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. Z tej okazji organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie przy współudziale Konferencji Episkopatu Polski przygotowała plakaty informujące o ww. wydarzeniu.

Nawałnica w Rzeszowie i okolicy. Poszkodowanych odwiedził bp Jan Wątroba.

czw., 08/14/2014 - 14:42

W nocy z 13 na 14 sierpnia br. nad Rzeszowem i okolicą po jego wschodniej stronie przeszła nawałnica. Najwięcej szkód pojawiło się w Malawie i Kraczkowej. W sumie zostało uszkodzonych około 40 domów. W większości przypadków wichura zerwała dachy. 14 sierpnia w godzinach rannych poszkodowanych odwiedził biskup rzeszowski Jan Wątroba oraz dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik. Biskup Jan Wątroba zapoznał się z rozmiarami szkód oraz przebiegiem akcji ratunkowej i pracach zabezpieczających. W rozmowach z poszkodowanymi mieszkańcami wyrażał współczucie i solidarność. Była to także okazja do moralnego wsparcia służb ratowniczych, głównie straży pożarnej. W sobotę o godz. 15.00 w Malawie Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekaże poszkodowanym pierwsze dary w ramach organizowanej od razu pomocy. Zachęcamy do wpłaty pieniędzy na rzecz poszkodowanych na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616 z dopiskiem: NAWAŁNICA.(tn)

Tekst i zdjęcie na podst. www.caritas.rzeszow.pl

Pielgrzymi na Jasnej Górze

śr., 08/13/2014 - 13:03

13 sierpnia br., Mszą św. o godz. 11.30 na szczycie Jasnej Góry zakończyła się 37. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Około 1500 pielgrzymów podzielonych na 13 grup punktualnie o godz. 10.00 weszło do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Obok pielgrzymki z diecezji rzeszowskiej w Mszy św. uczestniczyli pielgrzymi z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, drohiczyńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i pelplińskiej. Eucharystii przewodniczył biskup szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga. Homilię wygłosił biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Mszę św. koncelebrowali biskupi z Rzeszowa: Jan Wątroba, Kazimierz Górny i Edward Białogłowski, który po raz kolejny przeszedł całą trasę pielgrzymki. (tn)

Zdjęcia - Katolickie Radio Via.
Na stronie www.radiovia.com.pl można obejrzeć obszerną galerię z całej trasy pielgrzymki.

Pomoc powodzianom na południu Polski

wt., 08/12/2014 - 10:52

W związku z powodzią, która dotknęła wielu mieszkańców z południa Polski, Caritas Diecezji Rzeszowskiej udostępnia swoje konto, na które można przekazywać ofiary na wsparcie dla poszkodowanych: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616 z dopiskiem: POWÓDŹ. Powodzian można również wspomóc wysyłając SMS z hasłem FALA na numer 72052 (koszt 2,46 z VAT).

37. Piesza Pielgrzymka Rzeszowska coraz bliżej Jasnej Góry

pon., 08/11/2014 - 13:48
Start 13/08/2014 11:30 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 13/08/2014 11:30 Strefa czasowaEurope/Warsaw

W dziesiątym dniu pielgrzymowania, w środę 13 sierpnia br., pielgrzymi 37. Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej na Jasną Górę dotrą do celu. Wcześniej pokonają 25 kilometrową trasę z Olsztyna do Częstochowy. Wyjście z Olsztyna zaplanowane jest na godz. 3.00 nad ranem. W tym dniu pielgrzymi będą się modlić o wytrwanie w postanowieniach pielgrzymkowych i opiekę Matki Bożej na każdy dzień. Powitanie pierwszej z trzynastu grup zaplanowane jest na godz. 10.00. O godz. 11.30 na szczycie Jasnej Góry odbędzie się uroczysta Msza św. Po Mszy św. nastąpi rozwiązanie pielgrzymki. (tn)

Dar krwi - akcja przy kościele garnizonowym

pon., 08/11/2014 - 13:35

Jak co roku w okresie wakacyjnym szpitale zmagają się z niedoborem krwi. Wtedy krwiodawcy regularnie oddający krew przebywają na urlopach, a jednocześnie zdarza się więcej wypadków. Współczesna medycyna nie potrafi obejść się bez krwi, która nie bez przyczyny nazywana jest najcenniejszym lekiem. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w niedzielę 10 sierpnia 2014 roku Parafia Garnizonowa pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie oraz Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Podhalańczyk” wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zorganizowali akcję Krwiodawstwa z okazji obchodzonego 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego.
Na parkingu przed kościołem garnizonowym znajdował się specjalny autobus, tzw. mobilny punkt poboru krwi, w którym chętne osoby mogły w godzinach od 9:00 do 12:00 oddać krew.
Nie brakowało chętnych ludzi dobrej woli, by włączyć się w tę szlachetną inicjatywę. Krew oddało kilkanaście osób, każdy po 450 ml. tego cennego Leku.
Każdy Krwiodawca oddając krew otrzymuje: wynik badania morfologii, ewentualne zwolnienie lekarskie z pracy, ekwiwalent kaloryczny w postaci 9 czekolad, legitymację Honorowego Dawcy Krwi, możliwość odliczenie od podatku, kartę identyfikacyjną grupy krwi, ale największą nagrodą za ten wielki gest jest świadomość, że dzięki naszej pomocy, ratujemy ludzkie życie.
Samo oddawania krwi trwało w przypadku jednej osoby kilka minut i było bezbolesne. Krew jest warunkiem życia dla chorych, więc pozyskanie każdej jednostki jest bezcenne i może uratować czyjeś życie.
Biskup Polowy Wojska Polskiego mówił o Krwiodawcach, że to ludzie sukcesu, gdyż w sposób bezinteresowny dzielą się cząstką siebie, niosąc ulgę cierpiącym.
Święty Jana Paweł II mówił zaś, że oddając własną krew dobrowolnie i bezinteresownie czynimy gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. Bo jest to dar samego życia. Jeden Dawca ratuje bowiem życie dwóch biorców.
Dlatego też serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy oddali krew. Dziękujemy również Tym, którzy bardzo chcieli, ale wstępne badania krwi niestety Im to uniemożliwiły.
Sama Wasza chęć włączenia się w tą ważną akcję, jest niezmiernie ważna, bowiem daje przykład solidarności i odpowiedzialności za chore i cierpiące osoby.

Ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: Tomasz Zegar

Pożegnanie ks. Ireneusza Folcika

ndz., 08/10/2014 - 14:45

10 sierpnia br. w kościele św. Józefa w Rzeszowie na Mszy św. o godz. 11.00 odbyło się podziękowanie ks. Ireneuszowi Folcikowi, który po 19 latach pełnienia funkcji proboszcza przeszedł na emeryturę. Mszy św. przewodniczył ks. Ireneusz Folcik. W koncelebrze uczestniczył emerytowany proboszcz parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie - ks. Józef Sondej, brat ks. Folcika – ks. Jan Folcik (proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli), obecny proboszcz parafii św. Józefa w Rzeszowie - ks. Krzysztof Gołąbek, wicedziekan dekanatu Rzeszów Północ - ks. Waldemar Dopart, wychowanek ks. Folcika z Duszpasterstwa Akademickiego „Wieczernik” - ks. Stanisław Ruszel oraz dawni wikariusze: ks. Ludwik Krupa i ks. Witold Mach. Na Mszy św. był obecny również ks. Jacek Uliasz - dyrektor Instytutu Teologicznego im św. Józefa Bilczewskiegowe Lwowie, również wychowanek ks. Folcika z „Wieczernika”. Homilię wygłosił ks. Józef Sondej. W przemówieniu przypomniał wiele wydarzeń i postaci z historii diecezji przemyskiej i rzeszowskiej, a szczególnie z parafii Chrystusa Króla i św. Józefa w Rzeszowie. Wielokrotnie pojawiało się nazwisko abp. Ignacego Tokarczuka, ks. Stanisława Folty i bp. Kazimierza Ryczana. Na tle tych wydarzeń i postaci kaznodzieja zarysował działalność ks. Ireneusza Folcika od święceń kapłańskich 23 czerwca 1968 r. po dzień dzisiejszy. To m.in. praca w duszpasterstwie akademickim, działalność patriotyczna, wykłady z homiletyki w seminarium duchownym i duszpasterstwo parafialne. Przed błogosławieństwem słowa wdzięczności skierowali do ks. Folcika przedstawiciele różnych grup parafialnych, m.in.: dzieci, chóru parafialnego „Oremus”, Liturgicznej Służby Ołtarza, Domowego Kościoła, rady parafialnej i bractwa św. Józefa. Podsumowując uroczystość ksiądz Folcik powiedział, że nie czuje się emerytem i nadal, przez modlitwę i kapłańską posługę, będzie uczestniczył w życiu Kościoła. (tn)

Biskup rzeszowski u św. Józefa w Kaliszu

sob., 08/09/2014 - 13:28

7 sierpnia br. biskup rzeszowski Jan Wątroba przewodniczył Mszy św. w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W pierwsze czwartki miesięcy uczestnicy nabożeństw w kaliskim sanktuarium modlą się w intencji rodzin i obrony życia poczętego. W związku ze wspomnieniem liturgicznym bł. Edmunda Bojanowskiego i Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego (w tym roku mija 200 lat od jego urodzin) spotkaniu towarzyszyło hasło: „Błogosławiony Edmund Bojanowski – opiekun dzieci i wspomożyciel rodzin”. Biskup Jan Wątroba, który jest przewodniczącym Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, mówił w homilii o dokonaniach społecznych i wychowawczych Edmunda Bojanowskiego, podkreślając jego zaangażowanie w pomoc wszystkim pokoleniom rodzin. „On nam przypomina, że najważniejszą szkołą charakteru jest rodzina. To w rodzinnym środowisku kształtuje się nasza wrażliwość na drugiego człowieka, nasza akceptacja dla jego inności, nasza gotowość do spieszenia z pomocą w jego radościach i smutkach. Błogosławiony Edmund kształtował swoją wrażliwość właśnie w rodzinie. Tam uczył się, że nie wolno być obojętnym wobec bliźniego. Jest on też ciągle aktualnym wzorem mężczyzny pochylającego się nad dzieckiem. Stającego w obronie dziecka. Zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego, jeszcze nienarodzonego. Jest wzorem mężczyzny gwarantującego bezpieczeństwo. Troszczącego się o potrzeby materialne, ale i duchowe. Mężczyzny opiekuńczego, wyrozumiałego, ale i sprawiedliwego, broniącego przed wpływami zła, przed zgorszeniem i zepsuciem. Po Mszy św., biskupi: Jan Wątroba i Edward Janiak – biskup kaliski, zawierzyli polskie rodziny i obronę dzieci nienarodzonych, a także całą rodzinę bł. Edmunda Bojanowskiego i Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, opiece św. Józefa. Msza św. była transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. (tn)

Na zdjęciu biskup Jan Wątroba w czasie Mszy św. rozpoczynającej 37. Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. (tn)

440 lat parafii w Ostrowach Tuszowskich

pt., 08/08/2014 - 11:42
Start 15/08/2014 12:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 15/08/2014 12:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

15 sierpnia br. o godz. 12.00 odbędą się uroczystości z okazji 440 - lecia parafii w Ostrowach Tuszowskich połączone z odpustem parafialnym. Szczegóły na plakacie.